Katinka 3 kl.jpg (1453 Byte) Balkon klein.jpg (4934 Byte)

auf Kissen 2.jpg (2687 Byte)

Kopf S.jpg (4070 Byte) Kopf.jpg (2226 Byte)

Trixi Kopf.jpg (2960 Byte) Kopf M.jpg (2587 Byte) Kopf Max.jpg (2866 Byte)

Katinka

Lillyfloh

Teddy

Loreley Sweety Moritz Sissi Trixi Max Moritz

   12.05.1994  U16.08.2005

   01.05.1997 U06.04.2005

06.08.1997 U01.10.2011 10.10.1997 U04.10.2011   12.07.1996 U02.03.2011    01.01.1995 U19.01.2002    01.01.1995 U05.02.2006 09.10.2000
U06.10.2016
09.10.2000
 U
26.10.2011